KINDLUSTUS

Balta

Meil saab vormistada Balta ja BTA reisikindlustus! 
У нас можно оформить страховку для путешествий страховых компаний BALTA и BTA.

BALTA – Sinu usaldusväärne reisikaaslane!

Meil on hea meel teile teatada, et hoolitseme jätkuvalt reisijate ohutuse eest ning toetame oma kliente!
BALTA tegi oma ainulaadset Covid-19 kindlustustoodet veel paremaks!
Kõigis kindlustusprogrammides nüüd kehtib reisikindlustus ilma kliendi reisisihtkoha riigi haigestumismäära piiranguteta!
Covid-19 kindlustussummad pole Hõbe, Kuld ja Plaatina programmides enam piiratud!

Alates 25.02.2021.a. kindlustuskaitsele lisatud:

Meditsiinikulud* juhul, kui seoses Covid-19 haigusega kulusid ei kata asjaomase riigi kolmas osapool vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusele meditsiinikulud lähevad hüvitamiseks summas:

— Hõbe, Kuld, Plaatina katted – kogu kindlustussumma piires;
— Tungid ja ekstreem spordi katted – 5 000 EUR;
— Venemaa ja Valgevene katted — 5 000 EUR;
— Pronks kate – 5 000 EUR

Meditsiinilise transpordi või repatrieerimise* hüvitamine, kliendi Eestisse tagasi toimetamise eest;

Kliendi lapse tagasisõitu kulude tasumine** juhul, kui laps jääb täiskasvanute järelevalveta

Reisi tühistamine või katkestamine**, kui antud risk poliisile lisatud, katab täiendavad riskid järgmistel juhtudel:
Reisitühistamine (hotellikulud, piletid, reisipakett), kui klient haigestub või asub karantiinis enne reisi algust
Välismaal karantiinis viibimise eest (limiit kuni 50 EUR päevas) ja koju tagasisõidu transpordikulud — kui klient on karantiinis positiivse testiga või pärast kontakti nakatunud isikuga;
— Kui tervisliku seisundi tõttu (näiteks on palavik või muud Covid-19-le iseloomulikud sümptomid) ei lubata
klienti lennukisse, bussi, parvlaevale või kui tal on keelatud riiki siseneda, hüvitatakse reisi tühistamisega seotud
kulud (ainult Kuld ja Plaatina programmide puhul).

Kindlustus Ukraina viisa saamiseks, mis vastab täielikult Ukraina Vabariigi nõuetele viisa saamiseks, mis hõlmab lisaks ravikuludele ka garantiid kulude katteks karantiinis viibimise ajal.

NB! Kliendi jaoks, kellel ei ole õigust saada Eesti Vabariigi poolt väljastatud Euroopa ravikindlustuskaarti (mitteresidendid ja muudes riikides makse maksvad isikud), ei või ravikulude kindlustushüvitis kehtivuse ajal ületada 5000 eurot Hõbe programmi kindlustuslepingu puhul,

10 000 EUR — programmi Kuld ja 15 000 EUR — Plaatina programmi puhul.

Covid-19 kindlustuskaitse ei kehti USA-s, Kanadas, Jaapanis, Austraalias ja Uus-Meremaal.

Täielik teave kindlustuskaitse alla kuuluvate riskide ja kindlustustingimuste kohta on kajastatud kindlustuspoliisi eritingimustes.

 

 

BALTA – Твой надежный попутчик!

С радостью информируем, что BALTA продолжает заботиться о безопасности путешественников, поддерживает своих клиентов  — мы ещё больше улучшили уникальный продукт BALTA по страхованию на случай заболевания Covid-19!
Теперь страхование путешествий действует без ограничений по коэффициенту заболеваемости к стране, куда отправляется клиент во всех программах страхования!
Суммы страхования на покрытие Covid-19 более не ограничиваются в программах
Серебро, Золото и Платина!

Начиная с 25.02.2021 в покрытие COVID-19 включено:

Медицинская помощь* в случаях, когда она не предоставлена со стороны государства в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения в отношении обеспечения помощи при заболевании Covid-19, оплачивается в следующем размере:
— Программы Серебро, Золото и Платина – в пределах общей суммы страхования
— Программы страхования для получения Российской и Белорусской виз – 5 000 EUR
— Программы страхования Студентов и Экстремального спорта – 5 000 EUR
— Программа Бронза – 5 000 EUR

Оплата медицинского транспорта и репатриации*для возврата клиента в Эстонию

Оплата расходов на возвращение домой ребенка клиента *,если ребенок остался без надзора взрослых

Отмена и прерывание путешествия**, если данный риск включен в полис, предусматривает выплату в следующих случаях:
За отмену путешествия (гостиница, билеты, путевка), если клиент заболевает или помещен в карантин до начала путешествия
За нахождение в карантине за границей (расходы до 50 EUR в день) и транспортные расходы для возвращения домой – в случае, если клиент помещен в карантин при позитивном тесте или после контакта с инфицированным лицом;
Если из-за состояния здоровья (например, повышенная температура или при наличии других характерных для Covid-19 симптомов) клиента не впускают в самолет, автобус, на паром или ему запрещают въезд в страну – компенсируются расходы за отмену поездки (только по Золотой и Платиновой программам)

Оплата замены клиента*, заменяя заболевшего Covid-19 работника (только по программе для Дальнобойщиков);

Страхование для получения визы для въезда в Украину полностью соответствует требованиям Украинской Республики для выдачи визы, в него включена медицинская помощь и гарантирована оплата пребывания в карантине.

NB!! Для клиента, у которого нет права на получение Эстонской карты больничного страхования (нерезиденты и лица, платящие налоги в других странах), страховое возмещение на медицинские расходы* не может превысить 5 000 EUR на протяжении действия договора страхования по программе Серебро, 10 000 EUR – по программе Золото и 15 000 EUR — по программе Платина.

Страхование Covid-19 не действует в США, Канаде, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Полная информация о включенных в страховое покрытие рисках и условиях страхования отражается в Особых условиях страхового полиса.

 

BTA

Anname Teile teada, et alates 25.02.2021 muutuvad meie Reisikindlustuse tingimused, mis kehtivad COVID-19 suhtes.

Käsitleme COVID-19 haigestumist tavalise haigestumisena, kuid piirame Ravikulude hüvitise summat; 40 000 EUR või väiksem summa, kui tegemist on nt. Venemaa või Valgevene lepingutega, kus kindlustussumma on 30 000 EUR. Sel juhul ka COVID-19 ravikulude hüvitamise limiidiks on 30 000 EUR.

Kindlustuskate ikka ei laiene Reisitõrkega seotud juhtumitele.

 

Сообщаем, что начиная с 25.02.2021 изменяются наши условия страхования Путешествий в отношении случаев, связанных с заболеванием COVID-19.

Мы все также считаем COVID-19 обычным заболевание, но ограничиваем размер максимальный компенсации суммой 40 000 евро или меньшей суммой, например в отношении договоров  для России или Беларуси, для которых имеется страховая сумма 30 000 евро. В данном случае максимальный размер возмещения медицинских издержек ограничивается суммой 30 000 евро.

Страховое покрытие не распространяется на случаи срыва путешествия.